پاورپوینت مديريت کيفيت فراگير Total Quality Management

rtl;unicode-bidi:embed"> 150%;font-family:B Nazanin" lang="AR-SA">فهرست مطالب: rtl;unicode-bidi:embed"> font-family:B Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مقپاورپوینت مديريت کيفيت فراگير Total Quality Management|39006884|f-next|مديريت کيفيت فراگير,Total Quality Management ,دانلود پاورپوینت,پاورپوینت مدیریت کیفیت,پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر,پاوپوینت TQM,TQM ,پاورپوینت در مورد TQM,TQM چیست,آشنایی با TQM ,استانداردهاي مديريت کيفيت,مفاهیم کیفیت,كنترل كيفيت آماري
هم اکنون فایل با مشخصه ی پاورپوینت مديريت کيفيت فراگير Total Quality Management وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فهرست مطالب:مقدمهابعاد مدیریت کیفیت فراگیرتعریف مدیریت کیفیت فراگیرجنبه‌های اصلی مدیریت کیفیت فراگیراصل اول : تمرکز بر مشتریاصل دوم : مدیریت رهبریاصل سوم : مشارکت کارکناناصل چهارم : مدیریت فراینداصل پنجم : رویکرد سیستمی به
مدیریتاصل ششم : رویکرد بهبود مستمراصل هفتم : رویکرد تصمیم گیریاصل هشتم : ارتباط با تامین
کنندگانسير تکامل کيفيتبازرسي (INSPECTION)کنترل کيفيت آماري (SQC)تضمين کيفيت (QA)كيفيت در نگرش تضمين کيفيت( چرخه کيفيت)(TQM) مديريت کيفيت
فراگيركيفيت در نگرش مديريت کيفيت فراگيرکيفيتاستانداردتاريخچهتحول و تکامل استانداردهاي سيستم / مديريتسیستم مدیریت یکپارچه ( IMS
)رويكرد فرآينديمدیریت کیفیت جامعچهارده اصل دمينگ براي مديريت
بهبود كيفيت، بهره وري و رقابت‌پذيري:(Joseph Juran) اصول سه گانه ژوزف ژوراناصو ل چهارده گانه ” فیلیپ کرازبیمدیریت کنترل کیفیت ” فیگن بام ”تجزيه
و تحل
يل شکافجلسات يورش
فکري5sچرخه دمينگهفت ابزار کنترل کيفيت آمارينمودار علت و
معلولنمودار پارتونمودار هاي کنترلمدل EFQMاهداف EFQMاجزاء مدل EFQM
و ارتباط بين آنهاارزش ها و مفاهيم بنيادين مدل EFQMكليات مدلمنطق RADAR در مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت(EFQM)سطوح تعالي در EQAگسترش عملکرد کيفيتتاريخچه و معرفياهداف