تحقیق مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور

تحقیق مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور دانلود تحقیق با موضوع مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور، در قالب word و درتحقیق مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور|35011340|f-next|آموزش ضمن خدمت , آموزش از دور, آموزش ‌ضمن خدمت از ‌دورمعلمان , آموزش مجازی
هم اکنون فایل با مشخصه ی تحقیق مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحقیق مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور

دانلود تحقیق با موضوع مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور،

در قالب word و در 123 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

1-2 بیان مسئله

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیقش

1-4 اهداف تحقیق

1-5 سوال های تحقیق

1-6 فرضیه های تحقیق

1-7 توصیف دقیق متغیر با متغیر های دخیل در مسئله

1-8 تعریف واژگان کلیدی


فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1مقدمه

2-2 آموزش ضمن خدمت

2-2-1 ضرورت آموزش ضمن خدمت

2-2-2 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان

2-2-3 روش های آموزش ضمن خدمت

2-2-4 استانداردهای آموزش ضمن خدمت

2-2-5 انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب زمان

2-2-6 انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب ماهیت

2-2-7 انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب هدف و منظور

2-2-8 برنامه های مجازی در آموزش ضمن خدمت

2-2-9 اهداف آموزش ضمن خدمت برای معلمان

2-2-10 مشکلات آموزش معلمان

2-2-11 آموزش معلمان شامل چه چیز هایی می شود؟

2-3آموزش از راه دور

2-3-1 واژه های مرتبط به آموزش از راه دور

2-3-2 تاریخچۀ آموزش از راه دور

2-3-3 علل استفاده از آموزش از راه دور

2-3-4 مبانی آموزش از راه دور

2-3-5 اهداف آموزش از راه دور

2-3-6 مبانی نظری آموزش از راه دور

2-3-7 مزایای آموزش از راه دور

2-3-8 چگونه آموزش از راه دور بلند مدت مؤثر می باشد

2-4 آموزش معلمان از راه دور

2-4-1 اهداف آموزش معلمان از راه دور

2-4-2 اهداف و کاربرد رسانه ها و فناوری های اطلاعات در آموزش معلمان از راه دور

2-4-4 مطالعات موردی در زمینۀ آموزش معلمان از راه دور

2-4-5 نگرش معلمان نسبت به توسعه فناوری و اطلاعات آموزش معلمان از راه دور

2-5 آموزش مجازی

2-5-1 اهداف و ویژگی های آموزش مجازی

2-5-2 روش های ارائه آموزش الکترونیکی

2-5-3 مقایسه آموزش مجازی و آموزش سنتی

2-5-4 مزايای آموزش الکترونيکی

2-5-5 ویژگی های آموزش بر خط

2-5-6 محدودیت ها و موانع استقرار نظام آموزش مجازی

2-5-7 پیش شرط های لازم دانشی و مهارتی برای فراگیران برای یادگیری مجازی

2-5-8 مؤلفه های راه اندازی نظام آموزش مجازی

2-6 پیشینه تحقیق

2-6-1 بعضی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش راه دور

2-6-2 بعضی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش ضمن خدمت


فصل سوم : روش پژوهش

3-1 مقدمه

3-2 روش تحقیق

3-3 جامعه آماری

3-4 شیوه ی نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

3-5 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

3-6 تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

3-7 روش ها ی تجزیه و تحلیل آماری داده ها


فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1 مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

4-4 تحلیل داده ها بر اساس ویژگی های دموگرافیک پاسخ دهندگان


فصل پنجم : جمع بندی ، نتیجه گیری و ارایه پیشنهادها

5-1 مقدمه

5-2 بحث ونتیجه گیری

5-3 پیشنهاد ها

5-4 پیشنهاد هایی برای تحقیق بیشتر

5-5 محدودیت های تحقیق

فهرست منابع

منابع انگلیسی

پیوست ها

نمونه فرم پرسش نامه

فهرست جدول ها

جدول( 2-1) مطالعات موردی آموزش معلمان از راه دور

جدول (3-1 ) توزیع جامعه آماری بر اساس جنسیت

جدول( 3-2 ) تفکیک سؤالات پرسش نامه بر اساس سؤالات تحقیق

جدول (4-1) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک جنسیت

جدول (4-2) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک میزان تحصیلات

جدول (4-3) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک سابقه تدریس

جدول (4-4) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک رشته تدریس

جدول (4-5) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به منطقه محل خدمت

جدول(4-6) توزیع فراوانی و درصد گویه های سوال اول

جدول(4-7) نتایج ازمون t تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال اول

جدول(4- 8) نتایج آزمون فریدمن در اولویت بندی محدودیت ها ی آموزش ضمن خدمت حضوری

جدول (4- 9) نتایج آزمون t تک نمونه ای در مورد سوال اول (نمره کل گویه ها)

جدول(4-10) توزیع فراوانی و درصد گویه های سؤال دوم

جدول(4-11) ) نتایج ازمونt تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال دوم

جدول (4-12) نتایج آزمون t تک نمونه ای در مورد سوال دوم (نمره کل گویه ها)

جدول(4-13) توزیع فراوانی و درصد گویه های سوال سوم

جدول(4-14) نتایج ازمون t تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال سوم

جدول (4-15) نتایج آزمون t تک نمونه ای در مورد سوال سوم (نمره کل گویه ها)

جدول(4-16) توزیع فراوانی و درصد گویه های سؤال چهارم

جدول(4-17) نتایج ازمون t تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال چهارم

جدول (4-18) نتایج آزمونt تک نمونه ای در مورد سوال چهارم (نمره کل گویه ها)

جدول(4-19) توزیع فراوانی و درصد گویه های سؤال پنجم

جدول(4-20) نتایج ازمون t تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال پنجم

جدول (4-21) نتایج آزمون t تک نمونه ای در مورد سوال پنجم (نمره کل گویه ها)

جدول(4-22) آزمون t گروههای مستقل در مورد سوال اول فرعی

جدول(4-23) نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد سوال فرعی دوم

جدول(4-24) نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مورد سوال فرعی سوم

جدول(4-25) نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مورد سوال فرعی چهار

جدول(4-26) نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد سوال چهارم فرعی

جدول(4-27) نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد سوال فرعی پنجم